Ochrona danych

Możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Do korzystania z poszczególnych usług na naszej stronie internetowej mogą mieć zastosowanie różne przepisy, które zostały wyjaśnione osobno poniżej. Dane osobowe użytkownika (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych. Dane są danymi osobowymi, jeśli można je jednoznacznie przypisać do konkretnej osoby fizycznej. Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i ustawie o telemediach (TMG). W związku z tym poniższe przepisy informują o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę

AD-Arch

Agnieszka Domaradzka-Rydygel
Architektka
Bernadowska 4A/04
81-553 Gdynia
+48 787 033 420
contact@ad-arch.info

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera

Danych tych nie można przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach niezgodnego z prawem wykorzystania. Dane te są automatycznie usuwane po 7 dniach.

Szyfrowanie SSL

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.
Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do celów rozliczeniowych.

Prawo do informacji, usuwania, blokowania

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.